POLITYKA PRYWATNOŚCI Domu Gościnnego VIPABO w Niechorzu

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest VIPABO Paweł Wąsowski, NIP 7772949759, REGON 360394425.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji składanych przez Ciebie rezerwacji.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora wobec Ciebie ew. roszczeń związanych z umową.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe podane na potrzeby rezerwacji będą przechowywane tak długo, jak długo nie wystąpisz o ich usunięcie.

W odniesieniu do realizacji rezerwacji, rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń Twoich wobec Administratora lub odwrotnie, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych lub rozliczeniowo-księgowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne, żeby rezerwacje mogły zostać zrealizowane.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy Twoje dane będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

     prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

     prawo żądania sprostowania danych,

     prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

     prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie umowy albo zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

     prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (xml, json, csv). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.